HOMEPAGE

AplusConsultant

 

      เราให้บริการลูกค้าด้านการบัญชีทุกรูปแบบ พร้อมใส่ใจและดูแลธุรกิจของลูกค้าให้ได้รับประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด อาทิ ด้านบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี การจดทะเบียนห้างห้างหุ้นส่วนบริษัท ด้านประกันสังคมและกองทุนทดแทน ด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจ และอื่นๆ เราเชื่อมั่นในด้านบุคลากรที่รักในอาชีพนี้และมีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี สอบถามโทร. 02-001-5933, 091-738-8649

 

Aplus Consultant

 

     เราพัฒนาความรู้ของบุคคลากรในองค์กรตลอดเวลา เพื่อการทำงานที่ตอบสนองลูกค้าได้ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ที่ครอบคลุมธุรกิจของทางลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ

 

บริการของเรา

 • ด้านการบัญชีและภาษีอากร
 • ด้านการตรวจสอบบัญชี
 • ด้านการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • ด้านการประกันสังคมและกองทุนทดแทน
 • ด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจ

 

 

ด้านบัญชีและภาษี

 

    จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
ได้แก่ ปิดงบรายเดือน รายไตรมาส เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือวางแผนภาษีได้ตามที่ตกลงกัน  และจัดทำงบการเงินประจำปีนำเสนอกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร อ่านเพิ่มเติม

 

ด้านตรวจสอบบัญชี

 

    จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินจัดส่งกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์  โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์และเชื่อถือได้ อ่านเพิ่มเติม

 

ด้านจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

 • รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 • จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี
 • จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม อ่านเพิ่มเติม

 

ด้านประกันสังคมและกองทุนทดแทน

 

 • จัดทำและนำเรื่องยื่นขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม และกองทุนทดแทน
 • จัดทำรายการแสดงส่งเงินสมทบ (สปส.1-10)ต่อสำนักประกันสังคม
 • จัดทำและยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าของคนต่างด้าว อ่านเพิ่มเติม

 

ด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจและอื่นๆ

 • จัดทำแผนธุรกิจ
 • ที่ปรึกษาในการวางแผนและกลยุทธ์ธุรกิจ
 • ที่ปรึกษาในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายทั่วไป อ่านเพิ่มเติม

 

เราพัฒนาความรู้ของบุคคลากรในองค์กรตลอดเวลา เพื่อการทำงานที่ตอบสนองลูกค้าได้ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ที่ครอบคลุมธุรกิจของทางลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ